Nature Energy Vaarst A/S 

Anlægget optimeres løbende på den nuværende placering. Blandt tiltagene er en yderligere isolering af procestankene og et forbedret ventilationsanlæg. Samtidig er det planen at udvide anlægget, så det store lokale potentiale kan udnyttes. 

 

Nature Energy Vaarst producerer biogas ud fra husdyrgødning i form af gylle fra kvæg og svin og fra organisk affald fra industrien. Nyt på anlægget er de 3 lagertanke til glycerin og fedtprodukter. Det kan også bruges i biogasproduktionen og hjælper desuden med den biologiske proces generelt.

 

Nature Energy Vaarst har siden 28. maj 2015 sendt grøn gas på naturgasnettet og producerer ca. 25.000 m3 grøn biogas hver dag. 

 

Biogasanlægget tilbyder afgasset gylle – leveret i egen tank

Anvendelse af afgasset biomasse (OGJ - Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med

animalsk indhold) 

 

Afgasset gylle fra vores biogasanlæg er baseret på bl.a. madaffald, der er et animalsk biprodukt. Bekendtgørelsen om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ) stiller krav om, at der skal gå mindst 21 dage, før husdyr må få adgang til græsningsarealer, hvorpå der er anvendt OGJ. Ligeledes skal der gå mindst 21 dage, før der må høstes foderafgrøder på arealer, hvor der er anvendt OGJ. 

 

Den person, der har ansvaret for arealer, hvorpå der bliver anvendt OGJ, er ansvarlig for at føre fortegnelser over, at disse tidsfrister overholdes. 

 

Ud over selve produktionen af OGJ skal Miljø - og Fødevareministeriet også foretage kontrol af, at brugeren af OGJ fører de fortegnelser, der er påkrævet i henhold til Biproduktforordningen.

 

For at kunne målrette denne kontrol skal det først registreres, hvem der anvender OGJ. Derfor skal du huske at få din planteavlskonsulent til at krydse af i gødningsregisteret, at du modtager OGJ til anvendelse på dine marker.

 

Nature Energy som partner

Nature Energy koncernen går forrest i udviklingen af den danske biogasproduktion. Alle vores anlæg er

sikret den rette viden om gas og distribution, et solidt finansielt grundlag, og vi arbejder ud fra faste

forretningsprincipper for alle vores anlæg.

 

Etableringsopgaverne sendes jf. reglerne i udbud, så vi sikrer den rette etableringsøkonomi. Vi tilstræber, at vores anlæg har høj arkitektonisk kvalitet og er tilpasset lokale forhold. Projekterne gennemføres, så de belaster omgivelserne mindst muligt, og når anlægget er i drift, vil både anlæg og køretøjer, der anvendes i forbindelse med driften, blive vedligeholdt, så lugtgener undgås, og vi sikrer et pænt og rent indtryk. I drift vil Nature Energy i videst muligt omfang prioritere brug af lokal arbejdskraft på anlæggene. 

 

Nature Energy biogasproduktion vil som hovedregel blive opgraderet, afsat og distribueret via naturgasnettet, så den kan medvirke til at skabe et fleksibelt og moderne energisystem. NGF Nature Energy prioriterer biogasprojekter, hvor gylle udgør hovedbestanddelen suppleret med en høj andel af organisk affald. Vi arbejder på kontinuerligt at nedbringe andelen af energiafgrøder i vores anlæg.

 

Biogasanlæg etableret af Nature Energy vil blive stiftet som aktieselskaber og ofte i tæt samarbejde og

medejerskab med landmænd og andre leverandører. Vores ejermajoritet i anlæggene sikrer en række

skalafordele, når der skal købes materiel og også når det gælder drifts- og ledelsesomkostninger.

 

Leverandørselskabet Vaarst

Leverandørselskabet Vaarst Aps er dannet i 2013 og består af i alt 15 landmænd, der tilsammen råder

over 4.500 dyreenheder. 

 

Leverandørselskabet Vaarst ønsker med Nature Energy Vaarst at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere ved at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel. 

 

Der tages p.t. tørstofprøver af alle læs ind i anlægget. Det betyder, at hver enkelt leverandør til anlægget

på fremsendte oversigter over tons ud og ind til bedriften også vil kunne følge indholdet af tørstof på

leverancerne.

Kontakt

Søren Juul Sandvei

Driftsleder

Direct: +45 99 35 16 09
E-mail: sjs@nature-energy.com