Sådan arbejder vi med biogas

Biogas er et fantastisk eksempel på cirkulær økonomi

 

Biogas produceres ved at omdanne det, vi ikke vil have, til det, vi har brug for. Her forvandler vi madaffald, gylle og andet organisk affald til klimavenlig grøn gas. Vi løser altså et affaldsproblem i samfundet, samtidig med at vi skaber vigtig grøn energi, der kan føres direkte videre til de mange sektorer, som har brug for biogas i den grønne omstilling.

 

Her gør biogas en grøn forskel

Biogassen kan føres direkte ud på gasnettet og derigennem sætte skub på udfasningen af den fossile naturgas. Når den CO2-neutrale, grønne gas er på gasnettet, kan den komme ud som både flydende og komprimeret brændstof. Det betyder, at gassen kan bruges til fly, busser og lastbiler, som alle i dag primært drives af fossile og klimaskadelige brændsler. Biogas kan også omstille den energitunge industriproduktion og levere klimavenlig varme til danske huse med gasfyr. Derudover kan den indgå i plastikproduktion, så eksempelvis cykler og kajakker produceres i mere bæredygtige materialer. 

 

Se rejsen fra organisk affald til biogas herunder. Figuren viser, hvordan biogas både kan indgå direkte i gasnettet og i Power-to-X, som anses for at være en vigtig vej i fremtidens grønne energiproduktion.

COE_EN_22

Biogas bidrager til et grønnere landbrug

Husdyrgødning er en af de affaldskilder, der anvendes i biogasproduktionen. Først og fremmest fordi Danmark er et landbrugsland, som har meget husdyrgødning at gøre godt med - men også fordi landbruget udgør en væsentlig brik i omstillingen til en grønnere verden. 

 

Efter husdyrgødningen har været behandlet på biogasanlægget, og den grønne biogas er udvundet, er der afgasset gylle tilbage som restprodukt. Gyllen returneres til landmændene, som kan anvende den som grøn gødning til markerne. Eftersom gyllen nu er afgasset, indeholder den langt mindre metan og fosfor til gavn for både landbrug, miljø og natur. 

 

Når husdyrgødningen transporteres til det lokale biogasanlæg, sikrer vi dermed, at den ikke udleder skadelige klimagasser på markerne. Produktionen af biogas kan derfor omstille vigtige dele af samfundet til CO2-neutral energi, hvilket er godt for det samlede klimaregnskab. 

 

Borgerne bidrager også

Gylle er langt fra det eneste, der kan omdannes til grøn gas. Nature Energy anvender flere forskellige typer affald i produktionen, og størstedelen af Danmarks organiske affald indgår direkte i biogasproduktionen. Det gælder også affaldet fra de danske husholdninger, hvor danskerne bidrager ved at sortere deres bioaffald. 

 

Biogas kan gøre Power-to-X til fremtiden grønne energi

Med ambitiøse klimamål i både Danmark og EU er der behov for at samtænke forskellige grønne løsninger, der kan give endnu mere bæredygtig energi til samfundet. Her bliver Power-to-X afgørende i fremtiden, hvor el og biogas sammen kan åbne for nye muligheder og levere CO2-neutral energi til de sektorer, der ønsker en grøn omstilling frem for at anvende fossile brændstoffer. Det kan eksempelvis være i vej- eller flytransporten, der i dag primært holdes i gang af fossile brændstoffer. For at realisere Power-to-X spiller biogasproduktionen derfor en afgørende rolle. 

 

Har du spørgsmål til, hvordan Nature Energy arbejder med biogas, skal du være meget velkommen til at kontakte os. Vi sætter pris på interessen for vores arbejde med at producere og levere grøn gas til samfundet.