Bliv leverandør til et biogasanlæg

 

Nature Energy ville ikke eksistere uden samarbejdet med de lokale landmænd. Sammen er vi i gang med en ambitiøs grøn omstilling. Når vi står sammen, kan vi tale med større vægt, erfaring og troværdighed både lokalt, nationalt og internationalt. Nature Energy udvikler sig til at være en stærk international aktør i den grønne omstilling af det europæiske gasnet. Den udvikling sker i samarbejde med de lokale landmænd. 

 

Leverandørforeningen 

Alle Nature Energys anlæg har tilknyttet en leverandørforening, som består af landmænd. Som ny leverandør søger man om optagelse i foreningen, og derfor er det leverandørforeningen, man i første omgang skal have kontakt til, hvis man vil levere til et af Nature Energys biogasanlæg. Leverandørforeningen er med til at udvælge nye leverandører og udforme de regler, der gælder for alle leverandører af landbrugsbiomasser.

 

Biogasanlægget

Anlægget producerer grøn gas (biogas), som sendes på det landsdækkende naturgasnet. Som leverandør til biogasanlægget behandles din husdyrgødning og returneres herefter som afgasset husdyrgødning. 

 

Hvad kan du som leverandør forvente af os?

Nature Energy er forpligtiget til at:

 • Føre regnskab med den afhentede mængde gylle/dybstrøelse og den returnerede mængde afgassede biomasse, der returneres til lagertanke efter dit ønske/behov
 • Udtage prøver fra alle læs rågylle
 • Løbende levere en næringsstofanalyse af den afgassede husdyrgødning samt angive kravet til kvælstofudnyttelse i henhold til gødningslovgivningen
 • Ikke viderebringe smitte fra en besætning til en anden besætning
 • Anvende transportmateriel, der altid er i forsvarlig rengjort stand
 • Overholde alle regler og påbud fra veterinære og økologiske myndigheder vedr. drift af anlægget
 • At udarbejde en plan til leverandørerne med angivelse af omtrentligt tidspunkt for afhentning af gylle/dybstrøelse
 • Varsle naboer ved eventuelle lugtgener fra anlægget (sms-service)
 • Stille dine data til rådighed for dig online

 

Vores forventninger til dig som leverandør

Som leverandør indgår man en kontrakt med leverandørforeningen omkring levering af husdyrgødning til biogasanlægget og returnering af afgasset gylle. For at samarbejdet skal køre gnidningsfrit, er det vigtigt, at nedenstående overholdes:

 

 • Sikring af gode tilkørselsforhold til fortank, lagertank og plads til læsning af fast gødning/dybstrøelse
 • Sikring af at gylle er omrørt og pumpbart ved afhentning
 • Der er udstyr til læsning af fast gødning/dybstrøelse til rådighed
 • Der ikke forefindes fremmedlegemer fastgødning/dybstrøelse
 • Der er lagerkapacitet til afgasset husdyrgødning til rådighed svarende til den mængde, du skal have retur løbende
 • Den afgassede husdyrgødning skal udspredes på arealer, som er godkendt til udbringning af husdyrgødning
 • Sker der væsentlige ændringer i besætningsstørrelsen eller sammensætning skal dette meddeles til leverandørforeningen og bedriftens landbrugskonsulent, så vi har aktuelle tal fra dig
 • Opstår der anmeldelsespligtige sygdomme, som betyder standsning af afhentning af husdyrgødning, skal dette meddeles direkte til Nature Energy

 

Bæredygtig certificering af biogasproduktion

Anlægget ønsker at dokumentere bæredygtigheden i produktionen og benytter EU’s VE-direktiv som pejlemærke, i dagligdagen omtalt som RED-cert. For dig som leverandør betyder det, at du årligt skal udfylde en selvdeklarering, der bekræfter landbrugets faktiske forhold. Det betyder også, at dit landbrug kan blive udtaget til et kort eftersyn (ca. 45 min.) for visuelt at efterse, at kontrakt og selvdeklarering stemmer overens med virkeligheden.

 

Kommunikation med leverandørerne

Nature Energy kommunikerer direkte med leverandører gennem nyhedsbreve og via den elektroniske platform Leverandørportalen. Der afholdes ligeledes løbende driftsmøder med leverandørforeningernes bestyrelser, hvor aktuelle emner omkring driften tages op. Leverandørforeningerne holder årligt generalforsamling og er ligeledes værter for forskellige informationsmøder med foreningens medlemmer.