Sådan arbejder Nature Energy med FN’s Verdensmål og UN Global Compact

 

I fremtiden skal byer og lokalsamfund være bæredygtige, og de skal forsynes med rent vand og grøn energi. Det skaber bedre levevilkår for alle. Og der er netop behov for alle, hvis vi skal levere den klimaindsats, som sikrer livet i havet og livet på land. Derfor er det en nødvendighed med ansvarlig produktion og forbrug, så vi udnytter klodens ressourcer så godt som muligt. Alt dette er biogas en vigtig del af, og derfor bidrager Nature Energy til mindst 9 af FN’s 17 verdensmål.

 

Nature Energy har tilsluttet sig UN Global Compact, som er verdens største initiativ for ansvarlig virksomhed. Ved at tilslutte sig UNGC forpligtiger vi os løbende til at forbedre arbejdet med samfundsansvar ved at efterleve UN Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og bidrage til opnåelse af de 17 verdensmål.

 

De 9 verdensmål, Nature Energy bidrager til, er:

Verdensmål 2 - Stop sult

Verdensmålet fokuserer på bæredygtig udvikling, der kan hjælpe med at afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030. Her har FN opsat et delmål om, at der skal sikres bæredygtige teknologier, som kan forbedre landbrugets produktion. 

 

Nature Energy støtter op om dette delmål ved at levere afgasset biomasse til landbruget. Når Nature Energys biogasanlæg behandler landmændenes husdyrgødning, leveres der efterfølgende afgasset biomasse tilbage til landbruget, der anvendes som gødning. Modsat den traditionelle, ubehandlede gødning, indeholder den afgassede biomasse ikke klimabelastende metangas. Den afgassede biomasse er desuden et bedre gødningsprodukt, og øger produktionen hos landbruget, da den indeholder langt flere mikronæringsstoffer og derfor optages bedre af afgrøderne. På den måde øger og forbedrer Nature Energy produktionen af afgrøder gennem leveringen af afgasset biomasse og bidrager dermed til at afskaffe sult og underernæring på verdensplan.

 

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet

Verdensmålet skal sikre, at alle mennesker i verden har adgang til sikkert og billigt drikkevand inden 2030. Samtidig skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

 

Nature Energy bidrager til at nå verdensmålet ved at reducere forurening af grundvandet. Grundvandet forurenes mindre, når landmænd anvender afgasset biomasse som gødning på markerne i stedet for traditionel, ubehandlet gødning. Når gylle anvendes i biogasproduktionen, leverer Nature Energy en afgasset biomasse tilbage til landbruget, der kan bruges som gødning. I den afgassede biomasse er mængden af næringsstoffer justeret. Det betyder færre drivhusgasser samt mindsket nitratforurening af grundvandet. Nature Energy er dermed leverandør af en grøn gødning, der bidrager til en forbedret vandkvalitet ved at reducere forureningen af vores drikkevand.

 

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Verdensmålet skal sikre alle adgang til bæredygtig, moderne og pålidelig energiforsyning til en overkommelig pris inden 2030. Samtidig skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges betragteligt. 

 

Nature Energy producerer CO2-neutral biogas, der bidrager med en bæredygtig og moderne energiform, som vil kunne sikre flere mennesker en pålidelig, grøn energiforsyning. Foruden Danmark, leverer Nature Energy allerede biogas til en række lande via gasnettet. For at biogas i højere grad bliver en global løsning, der kan sikre CO2-neutral gas til gavn for borgere i hele verden, har Nature Energy en ambition om at udbygge og etablere flere biogasanlæg samt øge eksporten af den grønne gas.

 

Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmålet fokuserer på investeringer, der har til formål at understøtte innovation, fremme bæredygtig industrialisering og bygge robust infrastruktur. Målet er herunder at fremme beskæftigelsen i industrien, hvilket har en positiv effekt for det enkeltes lands bruttonationalprodukt. 

 

Ligeså vigtig industrien er for vores samfund – ligeså vigtigt er det, at vi får omstillet industrien fra fossile brændsler til grøn energi. Her rummer biogas unikke fordele til at gøre industrien grøn. Særligt i den energitunge industri, som ikke kan elektrificeres. Her er der behov for et CO2-neutralt alternativ som biogas, så industrien kan tage del i den grønne omstilling og styrke de vigtige arbejdspladser, der gør sig gældende i sektoren. 

 

Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Dette verdensmål fokuserer på løsninger, der kan gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Et af delmålene er blandt andet, at der skal skabes sikre og bæredygtige transportsystemer i lokalmiljøerne.

 

Nature Energy understøtter i høj grad delmålet om at skabe og sikre bæredygtige transportsystemer ved at udbyde CO2-neutral biogas, der kan anvendes som brændstof i transportsektoren. Det gælder særligt for busser og de helt tunge lastbiler, som i dag oftest drives af diesel. Omstilles en bus fra at køre på konventionelt dieselbrændstof til biogas, spares samfundet årligt for 94.114 ton CO2. Nature Energy bidrager derfor med en vigtig løsning til, hvordan lokale transportsystemer kan omstilles til at være mere bæredygtige.

 

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Målet om ansvarligt forbrug og produktion fokuserer på løsninger, der kan reducere vores aftryk på naturen ved at ændre måden, vi producerer og bruger vores varer samt ressourcer på. Samtidig understreger verdensmålet, at håndtering af affald skal foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, således at affaldets udledning i luft, vand og jord reduceres. 

 

Biogas produceres af gylle, rester fra industriens fødevareproduktion, bioaffald fra de enkelte husstande samt kasserede madvarer fra supermarkeder. Biogasproduktionen udnytter derfor materialer, som ellers var gået til spilde og dermed havde været et konkret klima- og affaldsproblem for samfundet.

 

Verdensmål 13 - Klimaindsats

Verdensmålet understreger, at der bør handles hurtigt på verdensplan, hvis de igangværende klimaforandringer og tilhørende konsekvenser skal bekæmpes.

 

Ved at skrue op for biogassen i gasnettet samt etablere flere biogasanlæg vil det give et markant bidrag til den grønne omstilling. Erstattes naturgas i husstandene eller diesel i busserne med grøn biogas, vil CO2-udslippet reduceres med det samme, og klimaforandringerne bekæmpes. Nature Energys biogas er derfor en CO2-neutral løsning, som kan gøre en forskel for den grønne omstilling her og nu.

 

Verdensmål 14 - Livet i havet

Verdensmålet har til formål at fremme, at livet i havet beskyttes, og forureningen af havet skal mindskes. I dag stammer en del af havets forurening fra landbaserede kilder, eksempelvis næringsstofudvaskninger. 

 

Nature Energy bidrager til verdensmålet ved at levere et gødningsprodukt i form af afgasset biomasse tilbage til landbruget. Når afgasset biomasse anvendes til gødning af markerne, vil næringsstoffer i videre omfang end ved traditionel gødning optages i planterne. Dermed undgås udvaskning af næringsstoffer til søer og vandløb, hvorfra der igen ville være risiko for udvaskning til havet.

 

Verdensmål 15 - Livet på land

Livet på land skal sikres, ved at der omgående sker en begrænsning af forringelsen af dyrenes naturlige levesteder, tabet af biodiversitet stoppes, og udryddelsen af truede arter forhindres.

 

Under etableringen af Nature Energys biogasanlæg bliver der taget højde for at sikre den eksisterende biodiversitet i området, så livet på land sikres.