Nature Energy Holsted A/S 

Nature Energy Holsted er et datterselskab til Nature Energy, der etablerer og driver en række biogasanlæg over hele landet. Anlægget ejes i fællesskab med den landmandsejede leverandørforening Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a.s.

 

Nature Energy Holsted er placeret i et husdyrintensivt område, og det sikrer en optimal proces omkring udnyttelsen af biomassen i området.

 

Nature Energy Holsteds formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Danmark har et unikt potentiale for biogas i kraft af landets store husdyrhold og det veludbyggede gasledningsnet. Klimavenlig biogas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning. Som en yderligere gevinst er vi med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede lugtgener.

 

Lokale leverandører

70 % af denne er gylle fra kvæg, svin og mink fra Holsted egnens lokale leverandører. Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk industriaffald og energiafgrøder.

 

På anlægget i Holsted arbejder 6 chauffører, der hver dag henter gyllen fra landmændene i lukkede tankbiler. Som nabo til anlægget ligger et affaldsbehandlingsanlæg, der sorterer madaffald og andet organisk materiale fra supermarkeder mv., som herefter via en rørledning også sendes i biogasanlægget.

 

Anlægget producerer årligt 13 mio. kubikmeter opgraderet biogas, der sælges via Nature Energy under navnet BioGas. Det svarer til varmeforbruget i næsten 8.000 boliger.

 

Danmarks største opgraderingsanlæg

Biogasanlægget i Holsted har Danmarks største anlæg til opgradering af biogas. De lange tårne, hvor CO2-en vaskes ud af den rå biogas landede i slutningen af februar 2015 i Holsted. Når CO2 fjernes fra gassen, kan den efterfølgende ledes på det eksisterende naturgasnet. Derved kan gas kunder i hele landet drage fordel af den CO2-neutrale grønne gas. Der findes en række teknikker til opgradering. Alle Nature Energys anlæg benytter den såkaldte vandskrubbeteknik, der via recirkulation af vand ’vasker’ CO2 ud af den rå biogas. 

Opgraderingsanlægget i Holsted kan opgradere 3.000 m3 rå biogas i timen og derved levere ca. 1.800 m3 renset biogas pr. time. Det svarer til en hel husstands årlige forbrug af gas.

 

Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a.

Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. blev dannet i 2008 og består i dag af i alt 40 andelshavere, der tilsammen råder over 20.000 dyreenheder. Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. har siden 2008 arbejdet på planerne om et biogasanlæg med det formål at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi samt begrænse miljøbelastningen lokalt.

Brørup-Holsted Biogas ønsker med Nature Energy Holsted at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere ved at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel.

 

Nature Energy Holsted har modtaget tilsagn om støtte fra statens biogasanlægspulje på ca. 40 mio. kr.