Nature Energy Korskro A/S 

Ca. 85 procent af biomassen, der behandles i Korskro, vil være husdyrgødning, dvs. gylle fra bl.a. kvæg, svin og mink, og den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse fra staldene, organisk affald fra industri og detailhandel samt energiafgrøder.

 

Når anlæggets første fase står færdigt, vil det kunne producere ca. 22 mio. kubikmeter grøn biogas til det landsdækkende naturgasnet. Fuldt udbygget vil anlægget været i stand til at omdanne 1 mio. ton madaffald og restprodukter fra landbruget om året. Det gør anlægget til verdens største ifølge EBREnergy Business Review, når det kommer til storskala-anlæg målt på behandlingskapacitet og produktion.

 

Anlægget blev i 2012 del af et RealDania-støttet projekt, der skal vise, hvordan biogasanlæg, arkitektur og landskab kan tænkes sammen, og Korskro-anlægget fik derfor tilnavnet: ”Danmarks smukkestebiogasanlæg” - det forventes i drift i foråret 2018.

 

Om Nature Energy Korskro

Nature Energy Korskro er et selskab i Nature Energy koncernen og er et fælleseje mellem den landmandsejede leverandørforening Sydvestjysk Biogas Amba og Nature Energy. Nature Energy Korskro er placeret i den mest husdyrintensive egn i landet, og det sikrer en optimal proces omkring udnyttelsen af biomassen i området.

 

Nature Energy Korskro's formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Biogas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning. Som en yderligere gevinst er vi med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede lugtgener.

 

Sydvestjysk Biogas

Sydvestjysk Biogas AMBA består af ca. 100 leverandører, og foreningen og har siden 2009 arbejdet på planerne om et biogasanlæg med det formål at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi samt begrænse miljøbelastningen lokalt.

 

Sydvestjysk Biogas ønsker med Nature Energy Korskro at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere ved at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en centralbehandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel.