Nature Energy Månsson A/S 

Anlægget vil hovedsagelig modtage økologisk gylle fra kvæg og økologiske høns, men også konventionel gylle fra svin og mink. Derudover vil der blive tilført økologisk biomasse i form af affald fra Axel Månssons grønsagsproduktion samt økologisk kløvergræs.

 

Forholdet mellem økologisk og konventionel biomasse vil blive nøje afstemt, så restproduktet fra gasproduktionen kan anvendes som et led i den økologiskeproduktion i form af naturlig gødning på dyrkningsarealerne.

 

Anlægget vil bestå af en række såkaldte udrådningsstanke og en række blande- og lagertanke. Tankbiler læsser biomassen af og får efterfølgende fyldt afgasset gødning på. Al produktion foregår i lukkede systemer. Det betyder bl.a., at alle typer af tanke er lukkede, og at al af- og pålæsning foregår for lukkede porte. Proces hal og tanke har konstant udsugning, der flere gange i timen skifter luften. Inden luften sendes ud i det fri, passeres den i filtre, der ved hjælp af mikroorganismer renser den og sikrer, at lugten reduceres mest muligt. Samtidig vaskes tankbilerne efter hvert besøg på anlægget. Anlægget er omkranset af en jordvold.

 

Økologi og biogas

Nature Energy Månsson producerer biogas på grundlag af 150.000 ton husdyrgødning, økologisk kløvergræs og grøntsagsrester fra Axel Månsson A/S.

 

Biogas og økologi er et rigtig godt makkerpar. Når gylle, grøntaffald, økologisk kløvergræs og andre organiske affaldsprodukter sendes gennem biogasanlægget, afgasses biomassen.

 

Den naturlige gødning, der bliver tilbage, giver højere udbytte på markerne, er nemmere at optage for planterne og reducerer bl.a.udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Og så har den en høj hygiejnefaktor.Den økologiske gødning er en knap ressource, og det kan være en udfordring, når efterspørgslen på de økologiske produkter samtidig går op, men i makkerskabet med biogas kan de økologiske landmænd blive selvforsynende med en lang række næringsstoffer, producere flere økologiske produkter og samtidig bidrage til energiproduktion, mens både bæredygtighed og effektivitet sikres.

 

Nature Energy som partner

Nature Energy koncernen går forrest i udviklingen af den danske biogasproduktion. Alle vores anlæg er sikret den rette viden om gas og distribution, et solidt finansielt grundlag, og vi arbejder ud fra faste forretningsprincipper for alle vores anlæg.

 

Nature Energy har som målsætning at industrialisere og professionalisere biogasproduktionen, så samfundet får mest grøn værdi for pengene. Via ensartede storskalaanlæg kan vi skabe løsninger for både land og by og få sat turbo på en effektiv og bæredygtigomstilling af vores affaldsbehandling.

 

Anlæg og byggeri

Etableringsopgaverne sendes jf. reglerne i udbud, så vi sikrer den rette etableringsøkonomi.

 

Vi tilstræber, at vores anlæg har høj arkitektonisk kvalitet og er tilpasset lokale forhold. Projekterne gennemføres, så de belaster omgivelserne mindst muligt, og når anlægget er i drift, vil både anlæg og køretøjer, der anvendes i forbindelse med driften, blive vedligeholdt, så lugtgener undgås, og vi sikrer et pænt og rentindtryk.

 

I drift, vil Nature Energy i videst muligt omfang prioritere brug af lokal arbejdskraft på anlæggene.

 

Biogas skaber fleksibilitet i naturgasnettet

Nature Energys biogasproduktion vil som hovedregel blive opgraderet, afsat og distribueret via naturgasnettet, så den kan medvirke til at skabe et fleksibelt og moderne energisystem.

 

Nature Energy prioriterer biogasprojekter, hvor gylle udgør hovedbestanddelen suppleret med en høj andel af organisk affald. Vi arbejder på kontinuerligt at nedbringe andelen af energiafgrøder i vores anlæg.

 

Nature Energy Månsson har modtaget tilsagn om støtte fra statens biogasanlægspulje på 14 mio. kr.

 

Axel Månsson

Axel Månsson koncernen er et moderne frilandsgartneri og ægproduktion, som blev grundlagt med en mindre salatproduktion i 1976. Siden har virksomheden vokset sig til et af landet største gartnerier, og nu drives 1.100 hektar, hvoraf ca. halvdelen dyrkes økologisk.

 

Virksomheden producerer hovedsageligt salat, løg og kål.

 

De 140.000 økologiske høns producerer årligt ca. 45 mio. æg.

Kontakt

Torben Rasmussen

Driftsleder

Direct: +45 63 15 64 92
E-mail: tor@nature-energy.com