Nature Energy Midtfyn A/S 

Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk industriaffald og energiafgrøder. Det organiske affald fra supermarkeder, storkøkkener og produktion bearbejdes på affaldsbehandlingsanlægget NC Miljø, der ligger som nabo til biogasanlægget.

 

Nature Energy Midtfyn er et fælleseje mellem Nature Energy, der etablerer og driver en række biogasanlæg over hele landet, og den landmandsejede leverandørforening Fåborg Midtfyn Biogas a.m.b.a.

 

Nature Energy Midtfyn er placeret i et husdyrintensivt område, og det sikrer en optimal proces omkring udnyttelsen af biomassen i området.

 

Nature Energy Midtfyns formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Biogas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning.

 

Som en yderligere gevinst er vi med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede lugtgener.

 

Nature Energy Midtfyn består ud over et biogasanlæg til afgasning af biomassen og af et opgraderingsanlæg, der sørger for, at den rå biogas renses for CO2, svovl og vand, så gassen kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne.

Anlægget producerer årligt 21 mio. kubikmeter opgraderet biogas, der sælges via Nature Energy undernavnet BioGas. Det svarer til varmeforbruget i 13.000 boliger.

 

Personale

Der er 15 fuldtidsbeskæftigede på anlægget: 1 driftsleder, 4 driftsassistenter og 10 chauffører til anlæggets egnegylletransporter.

 

De 10 chauffører kører tankvogne med specialbyggede gylletrailere fra danske VMTarm, hver med en kapacitet på 40 tons. Øvrige transporter af biomasse vil blive udført af fortrinsvis lokale vognmænd. Og der vil løbende være driftsopgaver på anlægget, som vil benytte lokal arbejdskraft.

 

Biogasanlægget tilbyder afgasset gylle – leveret i egen tank

Anvendelse af afgasset biomasse (OGJ - Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold).

 

Afgasset gylle fra vores biogasanlæg er baseret på bl.a. madaffald, der er et animalsk biprodukt.

Bekendtgørelsen om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalskindhold (OGJ) stiller krav om, at der skal gå mindst 21 dage, før husdyr må få adgang til græsningsarealer, hvorpå der er anvendt OGJ.

Ligeledes skal der gå mindst 21 dage, før der må høstes foderafgrøder på arealer, hvor der er anvendt OGJ.

Den person, der har ansvaret for arealer, hvorpå der bliveranvendt OGJ, er ansvarlig for at føre fortegnelser over, at disse tidsfrister overholdes.

Ud over selveproduktionen af OGJ skal Miljø - og Fødevareministeriet også foretage kontrol af, at brugeren af OGJ fører de fortegnelser, der er påkrævet i henhold til Biproduktforordningen.

 

For at kunne målrette denne kontrol skal det først registreres, hvem der anvender OGJ. Derfor skal du huske at få din planteavlskonsulent til at krydse af i gødningsregisteret, at du modtager OGJ til anvendelse på dine marker.

 

Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a.

Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a. blev dannet i 2009 og består i dag af i alt 47 andelshavere, der tilsammen råder over 8.000 dyreenheder. Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a. har siden 2009 arbejdet på planerne om et biogasanlæg med det formål at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi samt begrænse miljøbelastningen lokalt.

 

Fåborg-Midtfyn Biogas ønsker med Nature Energy Midtfyn at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel.

 

Nature Energy Midtfyn har modtaget tilsagn om støtte fra statens biogasanlægspulje på ca. 40 mio. kr.

Kontakt

Aron Tossell

Driftsleder

Direct: +45 63 15 64 24
E-mail: ato@nature-energy.com