Nature Energy Nordfyn A/S 

75 % består af gylle fra kvæg, svin og mink fra lokale leverandører på Nordfyn. Den øvrige biomasse

kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk industriaffald og energiafgrøder.

 

Nature Energy Nordfyn består af et biogasanlæg til afgasning af biomassen og et opgraderingsanlæg, der sørger for, at den rå biogas renses for CO2, svovl og vand og dermed kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne. Anlægget producerer årligt 10 mio. kubikmeter opgraderet biogas, der sælges via Nature Energy under navnet BioGas. Det svarer til varmeforbruget i 6.000 boliger.

 

Personale og anlæg

Der er 10 fuldtidsbeskæftigede på anlægget: 1 driftsleder, 3 driftsassistenter og 6 chauffører til anlæggets egne gylletransporter. De 6 chauffører kører de 3 nyindkøbte lastvogne med specialbyggede gylletrailere fra danske VM Tarm, hver med en kapacitet på 40 tons. Øvrige transporter af biomasse vil blive udført af fortrinsvis lokale vognmænd. Og der vil løbende være driftsopgaver på anlægget, som vil benytte lokal arbejdskraft.

 

Anlæggets ståltanke er ca. 23,4 meter høje og rummer hver 7.500 kubikmeter biomasse.

 

Tankene er bygget af sammenboltede stålplader. Man starter med toppen, hvorefter hele tanken løftes op en ring ad gangen. Tankene tæthedsprøves med vand, før de isoleres og beklædes udvendigt. Biomassen er gennemsnitligt 30 dage i tankene. Inde i tankene er der iltfrit og omkring 50 grader celcius, så det rette miljø er til stede for processen. 

 

Anlægget er desuden udstyret med en specialtank til højtydende biomasser som glycerin, fedt mv., som

kan øge effektiviteten i anlægget.

 

Om Nature Energy Nordfyn

Nature Energy Nordfyn er et fælleseje mellem Nature Energy, der etablerer og driver en række

biogasanlæg over hele landet, og den landmandsejede leverandørforening Nordfyns Biogas a.m.b.a.

Nature Energy Nordfyn er placeret i et husdyrintensivt område, og det sikrer en optimal proces omkring

udnyttelsen af biomassen i området.

 

Nature Energy Nordfyns formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Bionaturgas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning. Som en

yderligere gevinst er vi med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og

produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede

lugtgener.

 

Nature Energy som partner

Nature Energy koncernen går forrest i udviklingen af den danske biogasproduktion. Alle vores anlæg er

sikret den rette viden om gas og distribution, et solidt finansielt grundlag, og vi arbejder ud fra faste

forretningsprincipper for alle vores anlæg.

 

Etableringsopgaverne sendes jf. reglerne i udbud, så vi sikrer den rette etableringsøkonomi. Vi tilstræber, at vores anlæg har høj arkitektonisk kvalitet og er tilpasset lokale forhold. Projekterne gennemføres, så de belaster omgivelserne mindst muligt, og når anlægget er i drift vil både anlæg og køretøjer, der anvendes i forbindelse med driften blive vedligeholdt, så lugtgener undgås, og vi sikrer et pænt og rent indtryk. I drift vil Nature Energy i videst muligt omfang prioritere brug af lokal arbejdskraft på anlæggene. 

 

Nature Energy biogasproduktion vil som hovedregel blive opgraderet, afsat og distribueret via naturgasnettet, så den kan medvirke til at skabe et fleksibelt og moderne energisystem. Nature Energy prioriterer biogasprojekter, hvor gylle udgør hovedbestanddelen suppleret med en høj andel af organisk affald. Vi arbejder på kontinuerligt at nedbringe andelen af energiafgrøder i vores anlæg. 

 

Biogasanlæg etableret af Nature Energy vil blive stiftet som aktieselskaber og ofte i tæt samarbejde og

medejerskab med landmænd og andre leverandører. Vores ejermajoritet i anlæggene sikrer en række

skalafordele, når der skal købes materiel og også når det gælder drifts- og ledelsesomkostninger.

 

Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Nordfyns Biogas A.m.b.a. blev dannet i 2009 og består i dag af 34 andelshavere, der tilsammen råder over 13.500 dyreenheder. Nordfyns Biogas A.m.b.a. har siden 2009 arbejdet på planerne om et biogasanlæg med det formål at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-

neutral energi samt begrænse miljøbelastningen lokalt. Nordfyns Biogas ønsker med Nature Energy Nordfyn at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel. 

 

Nature Energy Nordfyn har modtaget tilsagn om støtte fra statens biogasanlægspulje på ca. 40 mio. kr.

Kontakt

Daniel Villum Pedersen

Driftsleder

E-mail: dvp@nature-energy.com