Nature Energy Videbæk A/S 

Anlægget behandler årligt ca. 600.000 ton biomasse og gassen sendes direkte i en biogasledning til Arlas mejeri, Arinco i Videbæk, hvor det bruges til procesenergi.

 

Nature Energy Videbæk er et datterselskab til Nature Energy, der etablerer og driver en række

biogasanlæg over hele landet. Nature Energy Videbæk er placeret i et husdyrintensivt område, og det sikrer en optimal proces omkring udnyttelsen af biomassen i området. 

 

Udbredelse af grønne gasser

Nature Energy Videbæks formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Danmark har et unikt potentiale for biogas i kraft af landets store husdyrhold og det veludbyggede gasledningsnet. Klimavenlig biogas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning. Som en yderligere gevinst er vi med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede lugtgener. 

 

Lokale leverandører og energiaftager

70 % af denne er gylle fra kvæg, svin og mink fra Videbæk-egnens lokale leverandører. Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, restprodukter fra Arla, organisk industriaffald og energiafgrøder. På anlægget i Videbæk arbejder 6 chauffører, der hver dag henter gyllen fra landmændene i lukkede tankbiler. Selve anlægget drives af 1 driftsleder og 3 driftsassistenter. Anlægget producerer årligt 27,5 mio. kubikmeter biogas, der sendes via en lokal biogas-ledning direkte til Arinco i Videbæk. Det svarer til varmeforbruget i mere end 10.000 boliger. 

 

Sammenslutning af leverandører til Videbæk Biogas A.m.b.a.

Sammenslutning af leverandører til Videbæk Biogas A.m.b.a. blev dannet i 2012 og består i dag af ca. 90

leverandører, som leverer ca. 400.000 ton gylle og ca. 40.000 ton dybstrøelse om året. Sammenslutning af leverandører til Videbæk Biogas ønsker med Nature Energy Videbæk at være med til at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2-belastningen. Samtidig vil anlægget gøre det lettere ved at have husdyrproduktion uafhængig af jordtilliggende og har den klare gevinst, at en central behandling af gyllen giver mindre lugt, bedre udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og ikke mindst mindre transport på vejene med udbringningsmateriel.

Kontakt

Hovednummer

Direct: +45 63 13 73 86