05/03/2019

Designer-gylle på vej – en gevinst for miljøet og for landbruget

Gylle er en ressource, som kan skræddersyes til den enkelte bedrift i højere grad end i dag. Derfor vil landbruget nu, sammen med biogasselskabet Nature Energy, arbejde målrettet med specialdesignet gylle. Med ”designergylle” kan biogasanlægget kombinere næringsstofferne fosfor og kvælstof præcis i de mængder, der er behov for på en konkret bedrift. Med andre ord: Man kan skræddersy gyllen til at have en helt bestemt sammensætning af næringsstoffer.

 

- Der er et stort potentiale i dette og der er kun vindere, hvis vi lykkes med at producere designer-gylle: Det er godt for miljøet, det er godt for landbruget, og det er godt for biogas-producenten, siger Lars Villadsgaard Toft, der er bioøkonomichef i SEGES, som er landbrugets videns- og innovationshus. 

SEGES står i spidsen for projektet, der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. De konkrete afprøvninger vil foregå på Nature Energys biogasanlæg i Videbæk og med Vestjysk Landboforening og lokale landmænd, som centrale spillere. 

Designergylle er et eksempel på bæredygtig udvikling i landbrugs- og energisektoren. Projektet støtter den grønne udvikling i landbruget, til gavn for den enkelte landmand, landbrugserhvervet, biogas-branchen og samfundet. Projektet, der skal afdække mulighederne, løber over de næste tre år, og i slutningen af projektet forventes designergylle at blive tilgængeligt for leverandørerne til Videbæk Biogas.

 

Så meget naturlig gødning som muligt

 

Landmanden og landmandens planteavlskonsulent beregner allerede i dag de enkelte marks næringsstofbehov og lægger en gødningsplan for den samlede bedrift. Det sker typisk via IT-programmet Mark Online. Målet er, at der kan sendes en bestilling direkte fra Mark Online til biogasanlægget, som herefter skræddersyr den afgassede gylle til den enkelte bedrift.

- På den måde sammensættes gyllen optimalt, og landmanden kan begrænse eller måske helt undgå at skulle supplere den naturlige gødning, som gyllen er, med handelsgødning. Der er med andre ord fordele for landmanden og for miljøet. Det er derfor vi i landbruget har taget initiativet til at demonstrere, hvordan vi kan få teknikken til at fungere i alle led i kæden, så vi kan gøre designergylle til virkelighed, siger Lars Villadsgaard Toft.

Som det er i dag, er den afgassede gylle fra biogasanlæg en one-size-fits-all gødning. Det betyder, at det fulde potentiale i den naturlige gødning ikke udnyttes. I nogle tilfælde vil standardgyllen fra biogasanlægget desuden indeholde så meget fosfor, at landmanden ikke kan udnytte gødningspotentialet, fordi den afgassede gylle rammer loftet for hvor meget fosfor, der må udbringes på marken. Ved at kunne justere kvælstof:fosfor-forholdet bliver gyllen meget mere attraktiv for landmanden – og kan dermed fortrænge handelsgødning.


Lokale landmænd leverer i dag husdyrgødning til Videbæk Biogas, som er et af Danmarks største biogasanlæg. Cirka 80 landmænd i området aftager den afgassede gylle til at gøde markerne. I projektet vil det blive demonstreret og kvantificeret hvor meget handelsgødning, der kan spares med designer-gyllen. 

Landmand Ole Kjær er formand for Leverandørforeningen Videbæk Biogas, som består af de cirka 80 landmænd, der leverer gylle til anlægget. Han peger på, at designergylle vil kunne spille en væsentlig rolle i forhold til at sikre det rette fosfor-niveau i den afgassede gylle, landmanden gøder afgrøderne med.

- Det kan blive guld værd for os, hvis det betyder, at man kan få afgasset gylle med lavt indhold i fosfor, hvor dét er nødvendigt, eller med ekstra fosfor, hvor det er nødvendigt. I begge situationer kan man forhåbentlig helt undgå at supplere med handelsgødning, og for visse afgrøder kun behøver gøde med afgasset gylle, siger Ole Kjær.

 

En del af den grønne omstilling

 

Biogasselskabet Nature Energy ser også et stort potentiale i at kunne levere designer-gylle til landbruget. 
- Vi ser projektet som del af en helhed, hvor biogasproduktion både er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling, og hvor vi intelligent indgår i den cirkulære økonomi. Det vil være en fantastisk gevinst både for landmanden og vandmiljøet at kunne tilføre de forskellige marker en afgasset gylle med netop de mængder af fosfor og kvælstof – og ikke mere - som afgrøderne har brug for og kan optage, siger Nature Energys adm. direktør Ole Hvelplund.

 

Fakta

 

Projektet analyserer næringsstofferne i den gylle, der er til rest efter afgasning. Der ses på, hvordan gyllen separeres i næringsstoffer og sammensættes igen. Målingerne af næringsstofindholdet skal foretages på hver enkelt leverance af afgasset biomasse. En anden stor opgave ligger i at sikre et automatisk flow mellem landmandens mark- og gødningsregnskab og biogasproducenten, med specifikationer af ønsket næringsstofsammensætning.

 

  • Landmanden har fordel af at få afgasset gylle, der indeholder præcis de næringsstoffer, der er behov for på den enkelte bedrift. Derved kan forbruget af handelsgødning reduceres, og landmandens udbytte og økonomi forbedres.

 

  • Biogasanlæggene bliver i stand til at levere gødningsprodukter, der matcher næringsstofbehovet. Der kan med andre ord leveres et specialdesignet produkt med ekstra værdi.

 

  • Samfundet får øget hensyn til miljø i form gennem forbedret udnyttelse af den afgassede husdyrgødning. Dermed optimeres udnyttelsen af næringsstofferne, og indkøb af kunstgødning og fosfor kan reduceres. En større andel af afgasset husdyrgødning vil reducere CO2-udledningen fra landbruget.

Kontakt

Tim Smidemann

Presseansvarlig

Direct: + 45 23 48 26 51
E-mail: ts@natureenergy.dk
Region: DK